Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Doelstelling

Drie heldere doelstellingen

Doel van die gezamenlijke “vuist” is om het programma in gunstige zin bij te sturen/aan te passen en in nauw overleg met Rijk en TenneT de uitvoering zo soepel en gunstig mogelijk voor de betrokken gemeenten te laten verlopen. Meer specifiek moet worden gestreefd naar:

1. Minimaliseren van de kosten voor gemeenten

De kosten van het programma voor de betrokken gemeenten en bewoners moeten zo laag mogelijk zijn. In het ideale scenario vervalt de 25% bijdrage aan de verkabelingskosten volledig. Daar zal op worden ingezet, maar indien dit niet haalbaar blijkt, moet naar alternatieve, minder vergaande oplossingen worden gezocht. Het aantal uit te kopen woningen moet worden geminimaliseerd door af te zien van uitkoop dan wel door te verkabelen. In geval van uitkoop moeten gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor het verlies van de woonfunctie. De gemeentelijke bijdrage aan de kosten wordt geminimaliseerd door tegenvallers voor rekening van TenneT en het Rijk te laten komen.

2. Maximale flexibiliteit in de uitvoering voor gemeenten (maatwerk)

Voor gemeenten moet er zoveel mogelijk ruimte zijn voor (her)bestemming van de uitgekochte woningen en een vrije inpassing van het verkabelde tracé.

3. Maximaliseren van de verantwoordelijkheid van het Rijk

In het beste geval zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging van de uitgekochte woningen. Hier zal op worden ingezet, maar in ieder geval moet het Rijk een veel actievere rol en verantwoordelijkheid krijgen, onder meer in de communicatie naar bewoners, om te voorkomen dat gemeenten het aanspreekpunt van bewoners worden en het Rijk buiten beeld blijft. Voorkomen moet worden dat gemeenten ‘tegenstrevers’ worden van eigen, lokale bewonersverenigingen